Stanovy spolku Ignisio z.s.

znění platné od 11. července 2018

článek 1 – Název, sídlo a forma

1. Název spolku: Ignisio z.s. (dále jen „spolek“)
2. Sídlo spolku: Dukelských Hrdinů 616/54, Praha 7, Holešovice, 170 00, Česká republika
3. Spolek je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

článek 2 – Charakter spolku

1. Spolek je dobrovolný a nezávislý.
2. Jeho členové se sdružují na základě společného zájmu.

článek 3 – Základní účel spolku

1. Účelem spolku je vyvíjet veřejně prospěšnou činnost v oblasti neformálního vzdělávání dětí a mládeže, práce s dětmi a mládeží, podpory rozvoje občanské společnosti, propagace demokratických hodnot a motivace mladých lidí k občanské angažovanosti.

článek 4 – Členství ve spolku

1. Členem spolku se může stát každá osoba, která souhlasí se stanovami spolku a které to zároveň umožňuje zákon.
2. Členství vzniká dnem, kdy předseda spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození žadatele, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
3. Členství zaniká:
a. na základě písemného oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku,
b. úmrtím člena spolku,
c. prohlášením člena spolku za mrtvého,
d. zánikem či likvidací člena spolku,
e. dnem doručením rozhodnutí o vyloučení člena spolku z důvodu porušení stanov nebo zákonných povinností,
a. Jestliže člen spolku doručení rozhodnutí o vyloučení prostřednictvím provozovatele poštovních služeb znemožní tím, že poštovní zásilku obsahující rozhodnutí o vyloučení odmítne převzít nebo neposkytne součinnost nezbytnou k doručení písemnosti, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy ke znemožnění doručení písemnosti došlo.
f. nezaplacením členských příspěvků pro daný kalendářní rok, jsou-li stanoveny vnitřním předpisem.
4. Člen spolku má právo zejména:
a. účastnit se činnosti spolku a být o této činnosti informován,
b. volit předsedu spolku a být volen předsedou spolku,
c. předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku,
d. účastnit se valné hromady spolku.
5. Člen spolku je povinen:
a. dodržovat stanovy spolku,
b. aktivně se podílet na činnosti spolku,
c. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku,
d. sdělovat předsedovi změny údajů uvedených v přihlášce do spolku nejpozději do 30 (třiceti) dnů od jejich změny.

článek 5 – Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
3. Zasedání valné hromady svolává předseda spolku dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Zasedání valné hromady může svolat též nadpoloviční většina členů spolku.
4. Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. O změně stanov a zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně se rozhoduje nadpoloviční hlasů všech členů.
5. Valná hromada je usnášeníschopná sejde-li se alespoň jedna třetina všech jejích členů, minimálně však tři členové. Každý člen spolku má jeden hlas.
6. Valná hromada zejména:
a. rozhoduje o změnách stanov spolku,
b. volí předsedu spolku,
c. rozhoduje o zrušení členství,
d. rozhoduje o zrušení spolku.

článek 6 – Předseda

1. Předseda je statutárním orgánem spolku, zastupuje spolek navenek, jedná jeho jménem a disponuje podpisovým právem.
2. Předsedu volí a odvolává valná hromada.
3. Předseda je odpovědný za vedení účetní evidence a plynulý chod spolku.
4. Předseda koordinuje činnost spolku a rozhoduje o přijetí členů do spolku.
5. Předseda je jmenován na dobu neurčitou.

článek 7 – Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 11. července 2018.
3. Stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze.

stanovy ke stažení ve formátu PDF